کمک بعد از بازگشت به کشور

برای کمک به شما در بازگشت به کشور خود، سازمان مشاوره بازگشت در اتریش در موارد زیر همکاری میکند :

  • مشاوره درمورد آینده (امکانات ) در کشور خود
  • ارائه اطلاعات در مورد خدمات و همکاری احتمالی
  • همکاری در بدست اوردن اسناد سفر
  • بدوش گرفتن هزینه )مصارف( سفر
  •   هماهنگی سفر به شمول بوک کردن پرواز
  • در صورت امکان همکاری در میدان هوایی وین شویخات و همکاری در هماهنگی ترانزیت
  • دریافت کومک اولیه اقتصادی
  • تسهیلات صحی برای نیازمندان قبل، حین سفر و بعد از سفر

میخواهیم با این نکته اشاره کنیم که معلومات به ارائه کننده انتقال میشوند (Datenschutzerklärung) معلومات بیشتر را از حفاظت معلومات بدست بیاورید

General Information on Voluntary Return Assistance

میخواهیم با این نکته اشاره کنیم که معلومات به ارائه کننده انتقال میشوند (Datenschutzerklärung) معلومات بیشتر را از حفاظت معلومات بدست بیاورید

کمک به ادغام مجدد برای بازگشت کنندگان از اتریش


Get Return Assistance

Contact us, we help!