هیواد ته د ستنیدو مخکی مرستي

: خپل هیواد ته په ستنیدو کی تاسو سره د ستنیدو مشورتی مرکز لاندی مرستی کوی

  • په خپل هيواد کي د امکاناتو په باره کي مشوره
  • داحتمالي مرستو په باره کي تاسو ته معلومات در کول کیژي
  • د سفر اسنادو لاس ته راوړلو کي مرسته
  • د سفر مصرف او لګښت مو په غاړه اخيستل کيږي
  • د سفر برابرول او د پرواز بوک کول
  • دامکان په صورت کي د وين شويخات هواي ډګر او ترانزيت کي مرسته
  • د نوې شروع لپاره اقتصادي مرسته
  • دسفر د مخه په سفر کي او له سفر وروسته روغتايي پاملرنه

د يادونې وړ ده چه له فعال کولو وروسته به ډاټا وړاندې کوونکي ته وړاندې کيږي د معلوماتو د حفاظت پاليسي کولۍ شۍ لاندې پيدا کړۍDatenschutzerklärung.

General Information on Voluntary Return Assistance

د يادونې وړ ده چه له فعال کولو وروسته به ډاټا وړاندې کوونکي ته وړاندې کيږي د معلوماتو د حفاظت پاليسي کولۍ شۍ لاندې پيدا کړۍDatenschutzerklärung.

له اتریش څخه د راستنیدونکو لپاره د بیایوځای کیدنې مرسته


Get Return Assistance

Contact us, we help!