کمک پس از بازگشت

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) می تواند در ایران، درچار چوب پروژه شروع دوباره III (RESTART III) از شما حمایت کند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) چه کاری می تواند در ایران برای شما انجام دهد؟

 • شما می توانید 500 یورو برای تامین نیازهای فوری خود دریافت کنید.
 • شما دریافت مشاوره میکنید.
 • شما می توانید از کمکهای مادی به ارزش 3000 یورو برخوردارشوید. برحسب نیاز می توانید در موارد ذیل از آن استفاده کنید:
  • تاسیس یک شرکت
  • و/ یا گذراندن دوره آموزشی
 • در صورت لزوم: پشتیبانی از شرکت کنندگان پروژه در موقعیت های اضطراری.

حمایت قبل از بازگشت

اداره خدمات مشاوره بازگشت در اتریش شما را در بازگشت به کشور تان کمک مینماید.

این اداره از کدام موارد مراقبت میکند؟

لطفآ به نقاط ذیل توجه نماید.

 • این اداره به شما معلومات میدهد که کدام امکانات را شما درکشورتان دارید.
 • به شما معلومات میدهد که آیا شما برای بازگشت ودر ابتدآ در آنجا حمایت دریافت میتوانید.
 • کمک درابطه تهیه اسناد به شما.
 • مراقبت از این که سفرتان پرداخته شود.
 • سازماندهی سفروریظرف کردن پروازهای تان.
 • اساسآ حمایت در فرودگاه وین شویخات درخروج شدن تان.
 • کمک در اقامت ترانزیت در صورتی لزوم وعوض کردن هواپیما.
 • برای آغاز جدید درکشور تان پول دریافت مینماید.
 • درصورتی لزوم شفاف سازی کمک های پزشکی به شما قبل، دوران و بعد از سفر.

کمک پس از بازگشت

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) می تواند در ایران، درچار چوب پروژه شروع دوباره III (RESTART III) از شما حمایت کند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) چه کاری می تواند در ایران برای شما انجام دهد؟

 • شما می توانید 500 یورو برای تامین نیازهای فوری خود دریافت کنید.
 • شما دریافت مشاوره میکنید.
 • شما می توانید از کمکهای مادی به ارزش 3000 یورو برخوردارشوید. برحسب نیاز می توانید در موارد ذیل از آن استفاده کنید:
  • تاسیس یک شرکت
  • و/ یا گذراندن دوره آموزشی
 • در صورت لزوم: پشتیبانی از شرکت کنندگان پروژه در موقعیت های اضطراری.

رابط تماس در IOM: ایران

IOM در بازگشت به ایران و ادغام مجدد آنها به افراد كمك می كند.

می توانید اطلاعات بیشتر را درصفحۀ اصلی IOM بیابید.

یا می توانید ب مشاوره بازگشت .

IOM Logo


Get Return Assistance

Contact us, we help!